WGS84, WGS84 decimalt RT90 eller SWEREF99 valet är ditt med XTRAKK

Geodesins huvuduppgift är att bestämma punkters position på jordytan, deras höjd över havsytan och deras tyngdkraftsvärden.  Geodesi och GPS nu stödjer GPSlogiks XTRAKK kartsystem WGS84, WGS84 decimalt RT90 eller SWEREF99.

Lantmäteriet ansvarar för Sveriges geodetiska riksnät. Det består av punkter med noggrant bestämda positioner i plan, höjd och med tyngdkraftsvärden. Riksnätspunkterna kan användas som utgångspunkter för olika typer av mätning, till exempel projektering, kartläggning, byggande och fastighetsbildning. I Sverige används RT90 främst av Svenska myndigheter som t.ex. SOS Alarm, Försvarsmakten, Räddningstjänsten samt trafik, skogs och jordbruksverket.  RT90 används för att positionera sig på svenska landkartor från Lantmäteriet nu även på XTRAKK kartsystem från GPS logik AB.

Lantmäteriet bedriver en omfattande utvecklingsverksamhet kring geodetisk mätning. Fokus ligger på tillämpning av GPS-teknik för mätning och positionering, samt införande av moderna referenssystem. Vi stödjer också våra användare genom rådgivningsverksamhet

Swedish Reference Frame 1999, SWEREF 99, är det officiella referenssystemet som används i Sverige i dag. SWEREF 99 är en realisering av det europeiska systemet ETRS89.

Förhållandet mellan SWEREF 99 och WGS 84

WGS 84 och SWEREF 99 avviker med några decimeter från varandra. För många GPS-tillämpningar i Sverige kan därför SWEREF 99, WGS 84 och det tidigare systemet SWEREF 93 betraktas som samma sak.

I dag är det vanligt att man bestämmer sin position med hjälp av satelliter (GPS). Om positionen bestäms enbart med data från GPS-satelliterna blir den uttryckt i det globala referenssystemet WGS 84. Noggrannheten för sådana positioner ligger på cirka 10 meter.

Önskar man bättre noggrannhet måste man kombinera sina GPS-data med data från punkter på marken, till exempel punkter i det svenska nätverket av permanenta stationer, SWEPOS. Man får då sin position uttryckt i det referenssystem som de markbaserade punkterna är angivna i. I Sverige används referenssystemet SWEREF 99 för detta ändamål.

RT90

Referenssystem för de allmänna kartorna var tidigare RT 90 (Rikets koordinatsystem 1990). De allmänna svenska kartorna är gjorda i Gauss’ konforma projektion. Parametrarna som använts för denna Rikets kartprojektion beskrivs nedan. Det rätvinkliga plana koordinatsystemet eller rutnätet brukar ibland kallas Rikets nät. Den fullständiga beteckningen är RT 90 2.5 gon.