VGR fördjupar sitt sammarbete med GPSlogik AB

VGR’s transportsektion ökar sitt samarbete med GPSlogik som sedan har tidigare levererat utrustning och tjänster till bl.a. Borås och Göteborg. Nu är tiden inne för att fortsätta att optimera transporter på andra orter i regionen.  Leveransen innehåller bland annat modern GPS-teknik och en online mjukvara för att optimera transporter och samtidigt minska miljö belastningen

Handlingsprogram för hållbara transporter

Med hållbara transporter avses ekologisk, social och ekonomisk långsiktig hållbarhet för transport-området. Programmet tar sikte på att driva och finansiera utvecklingsaktiviteter som byggs kring breda offentlig-privata samarbeten där frågornas natur är sådana att de måste lösas i samverkan mellan flera aktörer. I stor utsträckning stöttar programmet samverkan och utveckling via redan etablerade partnerskap.

Syfte

Handlingsprogrammet syftar till att driva fram lösningar på kort och lång sikt, för en omställning till ett hållbart transportsystem. Det finns ett stort behov av att på lokal och regional nivå organisera, utveckla, testa och demonstrera lösningar som är attraktiva lösningar även i andra regioner och på internationella marknader.

Mål och prioriterade områden

Programmet är uppdelat i följande prioriterade områden:

 • Energieffektiv transportteknik
 • Förnybara drivmedel
 • Samhällsplanering och överflyttning (inklusive transporteffektivitet)

Varje område har ett antal mål och prioriterade åtgärder. Nedan listas endast målen. För fullständig beskrivning, se dokumentet med handlingsprogrammet.

Energieffektiv transportteknik

Långsiktiga mål inom området energieffektiv transportteknik är att:

 • Ställa om till mer energieffektiv teknik i transportsystemen
 • Energieffektiviteten i fordon och förbränningsmotorer ökar så att förnybara drivmedel används effektivt
 • Säkerheten ökar på fordon och i transportsystemet som helhet

Förnybara drivmedel

Långsiktiga mål inom området förnybara drivmedel är att:

 • Förnybara drivmedel produceras hållbart och inte konkurrerar med livsmedel
 • Produktionen av förnybara drivmedel ökar och att de används energieffektivt
 • Kollektivtrafiken ställer om till förnybara drivmedel

Samhällsplanering och överflyttning (inklusive transporteffektivitet)

Långsiktiga mål inom området samhällsplanering och överflyttning (inklusive transporteffektivitet) är att:

 • Transporteffektiviteten ökar i infrastrukturen och transporterna minskar genom ökad samordning mellan samhällsplanering och planering av transportsystem
 • Person- och godstransporter genomförs logistiskt effektivt, samt att onödigt transportarbete undviks
 • Överflyttning sker från ett transportslag till ett ur miljö- och energisynpunkt bättre transportslag

VGR-Logo