Frågor och villkor

Köp och avtalsvillkor  – Hur går det till?

Hur levereras produkterna? De allra flesta produkter levereras efter 2 till 5 dagar.

Om du valt leverans med Postens värdepaket kommer du att aviseras av posten och kan hämta ut ditt paket på utlämningsstället. Har du valt hemleverans med UPS kommer du att få ett meddelande om när leveransen kommer att ske. Av säkerhetsskäl måste du själv signera försändelsen och legitimera dig vid avlämning. Varan kommer inte att lämnas ut till någon annan än beställaren. Leveransen sker under dagtid och UPS kommer endast att kunna försöka leverera vid tre separata tillfällen. Om leverans inte kunnat genomföras kommer produkten att returneras till GPSlogik AB. Där kan ny leverans beställas (mot betalning).

Garantier och försäkring: Vi vet att många som funderar på att köpa över Internet kan känna en osäkerhet kring hur det fungerar med garantier och försäkringar. Därför har vi samlat all information kring detta på den här sidan. Att köpa en tracker från GPSlogik AB är precis lika säkert och tryggt som att köpa den i butik. Här nedan kan du läsa i detalj om hur det fungerar och om hur du som konsument skyddas.

Tillverkarens world wide-garanti: Samtliga produkter som säljs av GPSlogik AB  har tillverkarens officiella garanti. Därför har du ett års garanti på din tracker.

Vad gör jag om trackern går sönder? Trackers som omfattas av tillverkarens world wide-garanti kan lämnas in till GPSlogik AB i Sverige. Kontakta gärna först vår kundtjänst.

Tillverkarens world wide-garanti gäller inte under följande omständigheter: 
- om serienumret tagits bort eller ändrats
- skador till följd av felaktig skötsel, slarv eller felaktig användning
- skador som ej beror på material- eller tillverkningsfel
- fuktskador på ej vattentäta produkter – skador till följd av ingrepp som utförts av annan än auktoriserad återförsäljare.

Retur- och ångerrätt: Du som kund hos GPSlogik AB har full returrätt i fjorton dagar efter det att du mottagit varorna, i enlighet med distanshandelslagen.

Produkten skall returneras oanvänd i originalförpackning, med samtliga plomberingar och sigill obrutna. Samtlig dokumentation såsom garantibevis och övriga intyg skall även de returneras obrutna.

Returer sker till GPSlogik AB, Box 133 , 541 23 Skövde. Vi rekommenderar att du försäkrar försändelsen då vi inte har möjlighet att ta något ansvar för denna. Du som kund får stå för kostnaden för returen, i enlighet med distanshandelslagen. Vi mottar inte några returer via postförskott. Kontakta alltid GPSlogik AB innan du returnerar en produkt.

Du kan läsa mer om distans- och hemförsäljningslagen på:www.konsumentverket.se

GPSlogik AB Produktsekretessregler

Dessa sekretessregler beskriver GPSlogik ABs regler och rutiner när det gäller användningen av GPSlogik ABs produkter och tjänster (“tjänsterna”) för platsspårning. Dessa sekretessregler utgör ett komplement och ett tillägg till de sekretessregler som finns på www.gpslogik.se (“webbplatsen för GPSlogik AB ”) som beskriver GPSlogik ABs sekretessregler och -rutiner när det gäller användningen av webbplatsen.

Information som GPSlogik AB samlar in för att tillhandahålla tjänsterna

Efter det att du har köpt en GPSlogik AB Base måste du besöka webbplatsen GPSlogik AB.com för att aktivera enheten och tjänsterna. Du ombeds uppge namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalkortsinformation (om tillämpligt) för GPSlogik AB för att aktivera tjänsterna. Insamling, användning, lagring och tillgängliggörande av sådan information regleras av GPSlogik ABs sekretessregler.

GPSlogik AB samlar in GPS-koordinater som visar var enheten befinner sig (“platsinformation”). Platsinformationen samlas in och behandlas av GPSlogik AB i Sverige i syfte att tillhandahålla tjänsterna. GPSlogik AB värnar om att skydda den personliga integriteten hos dem som betror oss med sin personliga information.

Du är införstådd med att användarvillkoren (“användarvillkoren”) för GPSlogik ABs produkter begränsar användningen av enheten till att spåra platsen för (i) egendom som tillhör dig; eller (ii) en minderårig eller annan person å vars vägnar du äger laglig rätt att lämna medgivande. Du måste informera en person vars plats du vill spåra i enlighet med användarvillkoren, och du intygar åt GPSlogik AB att du äger laglig rätt att lämna medgivande för sådan användning å sådan persons vägnar, och att du också lämnar sådant medgivande. Du är införstådd med att all användning av tjänsterna som inte godkänns i användarvillkoren sker på egen risk, och att GPSlogik AB inte kan hållas ansvarigt för eventuella skador, i enlighet med vad som anges i användarvillkoren.

GPSlogik ABs användning av platsinformation

Platsinformation som samlas in via tjänsterna används av GPSlogik AB för att tillhandahålla tjänsterna åt dig. Vi förbehåller oss rätten att använda och lämna ut platsinformation till andra när vi finner det lämpligt: (a) enligt gällande lag eller förordning; (b) för att efterleva rättsordningen; eller (c) för att svara på begäranden från offentliga myndigheter och företrädare för rättsväsendet.

Avbryta insamling och delning av platsinformation

Insamlingen av platsinformation kan när som helst avbrytas genom att du stänger av enheten.

Platsinformation som sparas

GPSlogik AB sparar platsinformation på sina servrar enbart så länge som krävs för att kunna tillhandahålla tjänsterna åt dig eller så länge som tillämplig lagstiftning tillåter eller kräver detta.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna sekretesspolicy eller om våra sekretessregler, eller om du vill få tillgång till, korrigera eller ta bort någon personlig information kan du kontakta:

GPSlogik AB

Box 133

541 23 Skövde

Sweden

info@gpslogik.se

 

GPSlogik AB Produktanvändarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar din användning av GPSlogik AB produkt samt tjänster (“tjänsterna”) för platsspårning.

Godkänd användning av tjänsterna

Tjänsterna får enbart användas för att spåra platsen för personlig egendom. All annan användning av tjänsterna godkänns inte av GPSlogik AB och görs på egen risk.

Utan att det påverkar allmängiltigheten i det förut nämnda får du inte använda tjänsterna för att förfölja, trakassera, skada, hota att skada eller inkräkta på någons integritet.

Din plan för trådlösa datatjänster tillhandahålls av en tredjepartsleverantör av trådlösa tjänster. GPSlogik AB och tredjepartsleverantören av trådlösa tjänster förbehåller sig rätten att neka, koppla bort, ändra och/eller avsluta tjänsterna, utan föregående meddelande, för någon som antas använda tjänsterna eller den trådlösa datatjänsten på ett sätt som inte är tillåtet. Utöver detta kan användningen av innehåll eller information blockeras, tillfälligt eller på annat sätt, till följd av åtgärder som vidtagits av mobilnätsoperatörer i syfte att förhindra (fortsatt) spridning av information som utgör brott eller kan vara olaglig i förhållande till tredje part.

Följa lagar och förordningar

Du samtycker till att använda tjänsterna och planen för trådlösa datatjänster i enlighet med de lagar och förordningar som gäller för användning av produkter och tjänster för platsspårning i ditt område. GPSlogik AB och tredjepartsleverantören för trådlösa tjänster ansvarar inte för användning av tjänsterna eller planen för trådlösa datatjänster som strider mot lagar eller förordningar.

Friskrivning från viss skada

GPSLOGIK AB ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, TILLFÄLLIGA ELLER EXEMPLARISKA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, VINSTFÖRLUST ELLER SKADOR PÅ GRUND AV DATAFÖRLUST ELLER AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHET) TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTERNA, VARE SIG GRUNDAT PÅ GARANTI, KONTRAKT, KRÄNKNING ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, OCH VARE SIG GPSLOGIK ELLER TREDJEPARTSLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV ELLER BEGRÄNSNINGEN FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG, VILKET INNEBÄR ATT SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN GÄLLER SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPBAR LAG.

GPSlogik ABs ansvar

All användning av tjänsterna och av planen för trådlösa datatjänster sker på egen risk. GPSlogik AB och tredjepartsleverantören av trådlösa tjänster gör inga utfästelser om huruvida tjänsterna är korrekta, pålitliga, fullständiga eller lägliga eller om de resultat som kan uppnås genom användning av tjänsterna, annat än den begränsade garanti som gäller din GPSlogik AB-produkt.

DU HAR INGET AVTALSFÖRHÅLLANDE MED UNDERLEVERANTÖREN AV TRÅDLÖSA TJÄNSTER OCH DU ÄR INGEN TREDJEPARTSFÖRMÅNSTAGARE AV NÅGOT AVTAL MELLAN GPSLOGIK AB OCH UNDERLEVERANTÖREN. DU ÄR INFÖRSTÅDD MED OCH SAMTYCKER TILL ATT UNDERLEVERANTÖREN INTE HAR NÅGOT JURIDISKT, SKÄLIGT ELLER ANNAT ANSVAR AV NÅGOT SLAG GENTEMOT DIG. UNDER ALLA OMSTÄNDIGHETER, OAVSETT VILKA ÅTGÄRDER SOM VIDTAS, OAVSETT OM DET GÄLLER KONTRAKTSBROTT, GARANTI, FÖRSUMLIGHET, STRIKT SKADESTÅNDSANSVAR ELLER KRÄNKNING ELLER ANNAT, ÄR DIN ENDA KOMPENSATION FÖR ANSPRÅK SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT I SAMBAND MED ANVÄNDARVILLKOREN, OAVSETT ORSAK, INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FEL ELLER AVBROTT I DEN TJÄNST SOM TILLHANDAHÅLLS ENLIGT AVTALET, BEGRÄNSAD TILL BETALNING AV EN SKADESTÅNDSSUMMA SOM INTE ÖVERSTIGER DET BELOPP DU BETALAT FÖR TJÄNSTERNA UNDER DEN TVÅMÅNADERSPERIOD SOM FÖREGÅR DET DATUM DÅ ANSPRÅKET UPPSTOD.

DU GÅR MED PÅ ATT SKYDDA OCH HÅLLA UNDERLEVERANTÖREN AV DE TRÅDLÖSA TJÄNSTERNA, OCH DESS CHEFER, ANSTÄLLDA OCH REPRESENTANTER, SKADESLÖSA FRÅN ALLA SKADESTÅNDSANSPRÅK, INKLUDERAT OCH UTAN BEGRÄNSNINGAR, ANSPRÅK RÖRANDE ÄREKRÄNKNING, FÖRTAL ELLER NÅGON EGENDOMSSKADA, PERSONSKADA ELLER NÅGOT DÖDSFALL, SOM PÅ NÅGOT SÄTT, DIREKT ELLER INDIREKT, UPPSTÅTT I SAMBAND MED DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER MED ANVÄNDNING, UNDERLÅTENHET ATT ANVÄNDA ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN, UNDANTAGET DÅ ANSPRÅKEN ORSAKATS AV GROV FÖRSUMLIGHET ELLER MEDVETEN VÅRDSLÖSHET FRÅN UNDERLEVERANTÖRENS SIDA. DEN HÄR FÖRSÄKRAN FORTSÄTTER ATT GÄLLA SEDAN ANVÄNDARVILLKOREN UPPHÖRT ATT GÄLLA.

DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT GPSLOGIK AB OCH UNDERLEVERANTÖREN INTE KAN GARANTERA SÄKERHETEN I TRÅDLÖSA ÖVERFÖRINGAR OCH INTE ANSVARAR FÖR EVENTUELLA SÄKERHETSBRISTER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV TJÄNSTERNA.

TJÄNSTEN ÄR TILL FÖR ATT ANVÄNDAS AV DIG ENBART OCH FÅR INTE SÄLJAS VIDARE TILL NÅGON ANNAN PART.

Villkorens giltighet och upphörande

Dessa användarvillkor fortsätter att gälla så länge du använder de tillhandahållna tjänsterna, dock under förutsättning att din användning upphör automatiskt utan meddelande från GPSlogik AB om du underlåter att följa något av villkoren. GPSlogik  förbehåller sig också rätten att upphöra med att erbjuda data eller tjänster som tillhandahålls av tredje part om en sådan leverantör upphör att tillhandahålla sådana data eller tjänster åt GPSlogik AB eller om GPSlogik ABs avtal med en sådan leverantör av något skäl upphör.

 

GPSlogik AB Sekretessregler Program

GPSlogik AB värnar om sekretessen och vill att du ska känna till hur vi samlar in, använder och lämnar ut personlig information när du använder våra produkter och program.

I dessa Sekretessregler (”Sekretessregler”) beskrivs våra rutiner i samband med information som vi samlar in via våra produkter och program, genom ett användarkonto som har registrerats på GPSlogik AB.com eller när du kommer i kontakt med vår supportpersonal. I de fall då vi behandlar information som enligt lag kräver ditt medgivande, kommer vi att be dig om ett sådant medgivande. Du kan när som helst ta tillbaka ditt medgivande. Andra GPSlogik AB-webbplatser, eller vissa aktiviteter på andra platser som är kopplade till GPSlogik AB, lyder under sekretessregler som skiljer sig från de som anges nedan. Vi rekommenderar att du läser sekretessreglerna för varje GPSlogik AB-webbplats du besöker.

Vi har förbundit oss att hantera information som vi får enligt PuL (personuppgiftslagen) och EkomL (lagen om elektronisk kommunikation). Vi rekommenderar även att man följer datainspektionens riktlinjer om ”informationssäkerhet” och ”Säkerhet för personuppgifter”. För mer information, se www.datainspektionen.se.

1. VILKEN TYP AV INFORMATION SAMLAR GPSLOGIK AB IN?

Vi samlar in två grundläggande typer av information: ”Personlig information” och ”Opersonlig information”.

S. Personlig information: Vi samlar in Personlig information som används i samband med ditt GPSlogik AB-konto eller när du kontaktar vår kundtjänst. Exempel på sådan information är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kontodetaljer. Vi kan kombinera informationen som du skickar via ditt konto med information som vi samlar in från dina produkter eller program, eller som vi får från tredje part, i syfte att kunna ge dig program och tjänster och att förbättra kvaliteten på våra produkter och program. Vi kan också samla in Personlig information när du använder våra produkter och program eller aktiverar vissa funktioner i någon av våra produkter eller en personlig navigeringsenhet. Sådan Personlig information kan innefatta platsinformation som har samlats in från trådlösa enheter eller från mobiltelefoni master.

B. Opersonlig information: GPSlogik AB samlar också in Opersonlig information från personliga navigeringsenheter. Om en enhet inte är registrerad på GPSlogik AB kopplas inte den insamlade informationen till någon enskild användare och därför är detta opersonlig information. GPSlogik AB kan till exempel samla in information om hur ofta en enhet är påslagen och hur länge eller hur ofta vissa program och funktioner i produkten eller tjänsten används. När du använder en GPSlogik AB-produkt och program eller öppnar ditt konto på GPSlogik AB.com registrerar vi automatiskt logginformation. De här serverloggarna omfattar information som din IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för begäran samt tidpunkter för dina besök. Enligt vissa lagar anses sådana uppgifter vara Personlig information.

2. GPSLOGIK ABS ANVÄNDNING AV INFORMATION

A. Personlig information: Vi kan komma att använda Personlig information om dig för de syften som anges nedan. Om vi avser att använda Personlig information om dig för ett syfte som inte överensstämmer med de nedanstående eller om vi avser att lämna ut Personlig information om dig till en typ av tredje part som inte tidigare har angetts i dessa Sekretessregler kommer vi att meddela dig om detta och ge dig möjlighet att förhindra sådan användning och/eller utlämnande.

(i) Allmänt. Vi och våra tjänsteleverantörer använder Personlig information i syfte att kunna ge dig trafikinformation och för att ge dig möjlighet att uppdatera programvara på din enhet eller att besvara en förfrågan från kundtjänst. Vi kan också använda Personlig information om dig för vår interna verksamhet, till exempel för att mäta kundtillfredsställelse och förbättra våra produkter och tjänster.

(ii) Platsinformation. GPSlogik ABs navigeringsprogram och produkter samlar in och överför information som din plats, hastighet och riktning för att vi ska kunna förbättra våra och våra strategiska partners produkter och program, för att göra mer exakta beräkningar av ankomsttid och utöka kartfunktionerna.

 (iii) Spårloggar. När du ansluter enheten till en dator via en USB-port överför du viss historikinformation från enheten till GPSlogik AB, bland annat platsinformation och tidsangivelser. Vi och våra tredje parts program- och innehållsleverantörer använder sedan den informationen till att förbättra våra och sina produkter och program.

(iv) Kommunikation. Vi kan använda Personlig information om dig för att skicka dig information om GPSlogik ABs program, bjuda in dig att delta i specialprogram, kontakta dig på nytt om vi inte har hört något från dig på ett tag och, vid vissa tillfällen, på elektronisk väg skicka annons- och reklammaterial om GPSlogik AB och produkter och program från utvalda partners. Du kan tacka nej till sådan reklamkommunikation. Oavsett vad du väljer att tacka nej till kan dock GPSlogik AB ibland komma att skicka e-postmeddelanden till dig av orsaker som gäller administration och transaktioner (t.ex. för att ge dig viktig information om GPSlogik AB eller en produkt eller tjänst, eller för att meddela om ändringar av våra villkor och policys). Eftersom det är viktigt att du får sådan information för att kunna använda GPSlogik AB.com eller våra produkter och program går det inte att tacka nej till sådana meddelanden.

(v) Kundsupport. När du kontaktar våra kundtjänstrepresentanter via e-post, telefon eller personligen kan vi samla in information som är relevant i sammanhanget, till exempel ditt namn och telefonnummer, din e-postadress och kontaktinformation, vilka GPSlogik AB produkter du äger, deras serienummer och inköpsdatum samt information om en support- eller servicefråga.

(vi) Efterlevnad av gällande lagar. Vi kan komma att behöva samla in och behålla Personlig information om dig för att efterleva gällande lagar och besvara frågor från offentliga myndigheter, även offentliga myndigheter utanför ditt hemland.

B. Opersonlig information: Eftersom du inte kan identifieras genom Opersonlig information kan vi använda sådan information för olika syften som att förbättra våra produkter och program. Vi förbehåller oss rätten att dela med oss av Opersonlig information, som inte identifierar dig personligen, med tredje part, oavsett syfte.

C. Serverlogginformation: Vi och våra tjänsteleverantörer använder serverlogginformation, till exempel IP-adresser för sådana syften som att beräkna utnyttjandenivån för webbplatser, diagnostisera problem med GPSlogik AB.com:s servrar, administrera GPSlogik AB.com och för övriga relaterade syften och vi kan lämna ut IP-adresser enligt vad som fastställs nedan. Att samla in IP-adresser är ett standardförfarande på Internet och det sker automatiskt på många webbplatser. Observera att vi behandlar IP-adresser, serverloggfiler och relaterad information som Opersonlig information, såvida inte annat krävs av gällande lagar.

3. UTLÄMNANDE AV INFORMATION

Som beskrivs ovan kan GPSlogik AB dela med sig av Personlig information, inbegripet information som du lämnar på GPSlogik AB.com eller information som har samlats in genom våra produkter eller tjänster, med tredje part som kan finnas var som helst i världen.

A. Anknutna organisationer: Vi kan dela med oss av information, inbegripet Personlig information som du lämnar in på GPSlogik AB.com eller genom våra produkter eller tjänster till våra dotterbolag och anknutna organisationer i hela världen, i de syften som beskrivs i dessa Sekretessregler. Våra dotterbolag och anknutna organisationer måste skydda Personlig information om dig i enlighet med dessa Sekretessregler. GPSlogik AB  är den part som ansvarar för hanteringen av gemensamt använd Personlig information.

B. Webbplatser tillhörande Strategiska partners och Samarbetspartners: I vissa fall kan vi komma att ingå särskilda relationer med andra företag som inte ägs av eller är anknutna till GPSlogik AB för att kunna tillhandahålla ytterligare funktioner på GPSlogik AB.com eller speciella produkter och program. Dessa särskilda relationer kan inbegripa webbplatser tillhörande samarbetspartners (”samarbetspartners sidor”). All information, inbegripet Personlig information, som du tillhandahåller i samband med någon av dessa program eller produkter, och/eller på någon av dessa samarbetspartners sidor, kommer att lämnas ut till dessa tredjepartspartners. Genom att välja ett program eller tillhandahålla din information på dessa samarbetspartners sidor eller genom att registrera dig för ett program ger du ditt samtycke till att lämna ut Personlig information om dig till dessa tredje parter. Observera dock att tredje part i allmänhet använder Personlig information om dig i enlighet med sina egna sekretessregler och att du bör kontrollera dessa tredje parters webbplatser och läsa informationen om deras sekretessregler. OBSERVERA ATT DESSA SEKRETESSREGLER INTE OMFATTAR TREDJE PARTS SEKRETESS- ELLER INFORMATIONSREGLER. Om du inte vill att Personlig information om dig ska lämnas ut till tredje part bör du inte tillhandahålla Personlig information i samband med program eller produkter som tillhandahålls av tredje part och/eller på sidor som tillhör samarbetspartners som är tredje part.

(i) Platsinformation: När du registrerar dig för vissa program kommer din fysiska plats att samlas in från mobiltelefonimaster och satelliter och delas med våra strategiska partners. GPSlogik AB kommer att dela med sig av information om din plats, hastighet och riktning till den tredje part som tillhandahåller trafikinformation för att förbättra programmet, tillhandahålla korrekt trafikinformation och beräkna mer exakt ankomsttid. Den här informationen tillhandahålls i aggregerad form.

C. Tjänsteleverantörer: Vi kan komma att använda tredje parts tjänsteleverantörer som hjälper oss att driva verksamheten och GPSlogik AB.com eller att administrera aktiviteter för din räkning. Vi kan dela med oss av Personlig information om dig till dem i dessa begränsade syften. Dessa tjänsteleverantörer får tillgång till Personlig information som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter, men de får inte använda Personlig information i andra syften än att tillhandahålla tjänster åt oss. Vi kräver att de tjänsteleverantörer som har tillgång till Personlig information som har tagits emot från EEA, antingen ansluter sig till Safe Harbor-principerna eller omfattas av EU-direktivet om integritet eller andra likvärdiga beslut eller ingår lämpligt skriftligt avtal med oss.

D. Lagtillämpning; Överlåtelse: Vi förbehåller oss rätten att lämna ut Personlig information om dig till andra när vi finner det lämpligt: (a) enligt gällande lagar och förordningar, vilket även innefattar lagar och förordningar i andra länder än ditt hemland, (b) för att efterleva rättsordningen, (c) för att besvara frågor från offentliga myndigheter och företrädare för rättsväsendet, vilket även innefattar offentliga myndigheter och företrädare för rättsväsendet i andra länder än ditt hemland, (d) för att verkställa våra villkor, (e) för att skydda vår verksamhet eller verksamheten hos våra anknutna organisationer och dotterbolag, (f) för att skydda rättigheter, sekretess, säkerhet och egendom som tillhör GPSlogik AB, dess anknutna organisationer och dotterbolag, dig eller andra, samt (g) för att vi ska kunna söka gottgörelse eller begränsa skador som kan uppstå.

Dessutom förbehåller vi oss rätten att överlåta all information som vi samlar in från användare till en anknuten organisation, ett dotterbolag eller en tredje part i händelse av omorganisation, sammangående, försäljning, samriskföretag, överlåtelse eller annan avyttring av hela eller delar av GPSlogik ABs verksamhet, tillgångar eller aktier (inbegripet utan begränsning i samband med konkurs eller liknande förfarande).

4. LÄNKAR, PROGRAM FRÅN TREDJE PART OCH TREDJE PARTS SEKRETESSREGLER

GPSlogik AB.com, liksom våra program och produkter, kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av GPSlogik AB. Din produkt kan också innehålla program som kan hämtas från tredje part. Sådana länkade webbplatser, tjänster och program (inbegripet, utan begränsning, webbplatser tillhörande strategiska partners) ligger utanför GPSlogik AB kontroll, och vi ansvarar inte för sekretessreglerna eller innehållet hos sådana länkade webbplatser, tjänster och program, och inte heller för länkar som ingår i länkade webbplatser, tjänster eller program. Vi tillhandahåller sådana länkar eller program endast som en förmån. Att det finns länkar på GPSlogik AB.com eller i program innebär inte att GPSlogik AB eller dess anknutna organisationer eller dotterbolag godkänner eller stöder de länkade webbplatserna, tjänsterna eller programmen. Om du lämnar Personlig information genom någon sådan tredje parts webbplats, tjänst eller program sker transaktionen inom den tredje partens webbplats, tjänst eller program (inte GPSlogik AB.com eller GPSlogik AB) och den Personliga information du lämnar kommer att samlas in och styras av den tredje partens sekretessregler. GPSLOGIK AB ANSVARAR INTE FÖR SEKRETESSREGLER ELLER INNEHÅLL HOS SÅDANA ÖVRIGA WEBBPLATSER OCH PROGRAM SOM TILLHÖR TREDJE PART. GPSlogik AB rekommenderar att du granskar tredje parts sekretessregler.

5. ÖVRIGA UTLÄMNANDEN

För vissa funktioner kan du markera platsinformation (historik och körjournal) och dela den informationen med tredje part. Du bör vara mycket försiktig när du använder de funktionerna och när du delar med dig av platsinformation till tredje part.

6. SÄKERHET

GPSlogik AB vidtar rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk, obehörig åtkomst och obehörigt utlämnande eller ändring av Personlig information under GPSlogik AB kontroll. Tyvärr går det dock inte att garantera hundraprocentig säkerhet för någon dataöverföring över Internet eller något datalagringssystem. Det innebär att vi, även om vi strävar efter att skydda Personlig information om dig, inte kan garantera säkerheten för någon information som du överför till oss via eller i samband med GPSlogik AB.com eller program, eller som lagras av oss. Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (t.ex. om du känner att säkerheten för något konto du har hos oss har utsatts för fara), måste du omgående meddela oss om problemet genom att kontakta oss.

7. FRÅGOR OM JURISDIKTION

Den som väljer att besöka GPSlogik AB.com gör det på eget initiativ och ansvarar själv för att följa alla lokala lagar, regler och förordningar. Vi kan begränsa tillgängligheten för GPSlogik AB.com, helt eller delvis, för en person, för ett geografiskt område eller en jurisdiktion enligt eget gottfinnande, när som helst.

8. BARNS ANVÄNDNING AV PRODUKTER OCH PROGRAM

Våra produkter och program riktar sig inte till enskilda personer under arton (18) år, och vi kräver att de personerna inte lämnar information genom GPSlogik AB.com eller genom våra produkter och program.

9. UPPDATERINGAR AV DESSA SEKRETESSREGLER

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa Sekretessregler från tid till annan när vi lägger till nya produkter och program, när vi utökar våra aktuella erbjudanden och när tekniken förändras. Du kan se när dessa Sekretessregler senast reviderades genom att kontrollera datumet vid texten ”SENAST UPPDATERAD” överst på den här sidan. Alla ändringar träder i kraft när vi tillkännager revideringen av Sekretessreglerna på GPSlogik AB.com. Om vi gör väsentliga ändringar i vår behandling av Personlig information kommer vi att informera dig om detta genom att anslå ett tydligt och väl synligt meddelande om sådana ändringar på GPSlogik AB.com. I de fall då sådana ändringar påverkar information som enligt lag kräver ditt medgivande, kommer vi att be dig om ett sådant medgivande.

10. GRANSKA/KORRIGERA/UPPDATERA INFORMATION; DATAINTEGRITET

GPSlogik AB vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att all Personlig information är relevant och tillförlitlig för den avsedda användningen. Vi bemödar oss också om att se till att informationen är riktig, fullständig och aktuell. Du får begära åtkomst till och kräva att felaktig eller oriktig Personlig information om dig som vi har rättas till eller tas bort. Du har ett antal alternativ att granska, korrigera, uppdatera eller på annat sätt ändra Personlig information om dig:

Du kan skicka ett e-postmeddelande till:

Info@gpslogik.se

 

Du kan skicka ett brev med vanlig postgång till:

GPSlogik AB , Box 133, 541 23 Skövde, Sweden

Tänk på att vi, för din egen säkerhets skull, kan behöva kontrollera din identitet innan vi ändrar Personlig information om dig. Du måste tydligt ange vilken information som du vill ha ändrad, eller tydligt ange att du vill få Personlig information om dig borttagen från vår aktiva databas. Observera att ändringarna kanske inte träder i kraft omedelbart. Dessutom ber vi dig observera att vi kan behöva behålla viss information för våra register, och det kan också finnas restinformation som blir kvar i våra databaser och andra register. Slutligen vill vi påpeka att vi inte ansvarar för att ta bort information från eller uppdatera information i databaser som tillhör tredje part med vilka vi redan delar Personlig information om dig.

11. KONTAKTA GPSLOGIK AB

Om du har några frågor om dessa Sekretessregler eller om hur vi hanterar sekretess kan du maila till: Info@gpslogik.se

 

GPSlogik AB Användarvillkor Program

Introduktion

Välkommen till webbplatserna som tillhör GPSlogik AB . GPSlogik AB webbplatser är GPSlogik AB.com och andra webbplatser där dessa Användarvillkor är publicerade. GPSlogik AB kan här benämnas som “vi,” “oss” eller “vår“.

LÄS DE HÄR ANVÄNDARVILLKOREN NOGA INNAN DU ANVÄNDER NÅGON AV GPSlogik ABs WEBBPLATSER. Om du använder någon GPSlogik AB-webbplats innebär det att du godkänner Användarvillkoren. Om du inte  överenstämmer med användarvillkoren kan du inte använda GPSlogik ABs webbplatser.

Observera att särskilda villkor kan gälla för vissa tjänster eller funktioner som erbjuds på vissa GPSlogik AB-webbplatser. Alla sådana villkor gäller utöver dessa Användarvillkor och har företräde över dessa Användarvillkor, i händelse av konflikt.

GPSlogik AB kan komma att ändra de här Användarvillkoren när som helst genom att uppdatera den här publiceringen. Du är bunden av sådana ändringar eller revideringar och bör därför periodvis besöka den här sidan för att granska Användarvillkoren.

Användning av Innehåll

Innehållet på GPSlogik AB-webbplatserna, såsom text, grafik, bilder, ljud, video och annat material, samt även domännamn, slogan, struktur och användarutseende/-hantering (tillsammans kallat “Innehåll”), är skyddat av upphovsrättslagar, varumärkeslagar och andra motsvarande lagar och ägs och kontrolleras av GPSlogik AB eller av tredje part som har licensierat sitt Innehåll till GPSlogik AB. Obehörig användning av Innehållet kan strida mot upphovsrätten, varumärkeslagen och andra lagar. Om en GPSlogik AB-webbplats är konfigurerad så att det går att hämta visst Innehåll får du hämta ett exemplar av sådant Innehåll till en enda dator endast för personligt och icke-kommersiellt hemmabruk, förutsatt att (a) du bevarar alla meddelanden om upphovsrätt och äganderätt som finns i det ursprungliga Innehållet, (b) du inte säljer eller ändrar Innehållet eller reproducerar, visar, offentligt framför, sprider eller på annat sätt använder Innehållet för offentligt eller kommersiellt syfte utan föregående skriftligt tillstånd av GPSlogik AB, och (c) du inte använder Innehållet på något sätt som antyder en koppling till någon av våra produkter, tjänster eller varumärken.

Du får inte, utan föregående skriftligt tillstånd från GPSlogik AB, på någon annan server “spegla” något material som finns på någon GPSlogik AB-webbplats. Användning av Innehållet på någon annan webbplats eller i en miljö med nätverksanslutna datorer, oavsett ändamål, är förbjudet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från GPSlogik AB. Varumärken, logotyper och tjänstemärken (“Märken“) som visas på GPSlogik AB-webbplatser ägs av GPSlogik AB eller tredje part. Du är förbjuden att använda dessa Märken utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från GPSlogik AB eller sådan tredje part. Om du vill ha information om hur du får tillstånd från GPSlogik AB att använda Innehållet på din webbplats skickar du ett meddelande till Info@gpslogik.seI den händelse vi erbjuder hämtningar av programvara på en GPSlogik AB-webbplats och du hämtar sådan programvara gäller att sådan programvara, inbegripet utan begränsningar eventuella filer, bilder som ingår eller genereras av programvaran samt data som åtföljer programvaran (tillsammans kallat “Programvara“) licensieras till dig av oss eller tredje parts licensgivare för ditt personliga och icke-kommersiella hemmabruk. Vi överlåter inga rättigheter till Programvaran åt dig. Du får inte sprida eller på annat sätt exploatera Programvaran eller dekompilera, bakåtkompilera, demontera eller på annat förvandla den till en för människor läsbar form. OM INTE ANNAT SPECIFIKT OCH UTTRYCKLIGEN FASTSTÄLLS NÅGON ANNANSTANS FRISKRIVER SIG GPSLOGIK AB HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER I FRÅGA OM PROGRAMVARAN, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, RÄTTIGHETER OCH SKYDD MOT INTRÅNG, OAVSETT OM SÅDANA GARANTIER ÄR UTTRYCKLIGA, UNDERFÖRSTÅDDA ELLER LAGSTIFTADE.

GPSLOGIK AB KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR (1) BRISTER, FEL ELLER FELAKTIGHETER I PROGRAMVARAN, (2) FÖRLUST ELLER SKADA (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA OCH DÄRAV FÖLJANDE SKADOR) SOM BEROR PÅ HÄMTNING ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN ELLER SOM BEROR PÅ SÅDAN BRIST, FEL ELLER FELAKTIGHET I PROGRAMVARAN. OM NÅGOT AV OVANSTÅENDE VILLKOR INTE GÄLLER PÅ GRUND AV RÅDANDE LAGSTIFTNING BEGRÄNSAS GPSLOGIK ABS FULLA ANSVARSSKYLDIGHET TILL RÅDANDE LAGSTIFTNING.

Allmänna forum och kommunikation

Med “Allmänt forum” avses ett område, en webbplats eller en funktion som erbjuds som en del av en GPSlogik AB -webbplats och där användarna har möjlighet att lämna in innehåll (“Bidrag från användare“) för visning av en eller flera användare av GPSlogik AB -webbplatsen, inbegripet utan begränsning en anslagstavla, ett forum, en social gemenskap, en diskussionssida eller en blogg.

Du är införstådd med att Allmänna forum och funktioner som erbjuds i dem är till för allmän och inte privat kommunikation, och du har inga förväntningar på sekretess i fråga om några Bidrag från användare till ett Allmänt forum. Vi kan inte garantera säkerheten för någon information som du lämnar ut genom sådana medier. Du gör sådana utlämnanden frivilligt och på egen risk. Du bör använda ditt goda omdöme när du anslår information, anmärkningar eller annat innehåll rörande användare, tjänsteleverantörer, GPSlogik AB eller annan tredje part. Du kan hållas juridiskt ansvarig för skador som drabbar andra användare, GPSlogik AB eller tredje parter som ett resultat av olagliga eller ärekränkande kommentarer, anmärkningar eller annan information eller innehåll som du anslår på en GPSlogik AB-webbplats. GPSlogik AB har inget juridiskt ansvar för Bidrag från användare, även om något Bidrag från användare är kränkande eller på annat sätt åtalbart.

Du är och förblir ensam ansvarig för de Bidrag från användare som du distribuerar på eller via någon GPSlogik AB-webbplats i något Allmänt forum och för konsekvenserna av att bidra med och anslå dem. Vi har ingen skyldighet att övervaka något Allmänt forum. Du är ensam ansvarig för eventuellt skadestånd som kan uppkomma i samband med intrång i upphovsrätt eller äganderätt och för all skada som kan orsakas av Bidrag från användare.

Du är införstådd med att din användning av eller tilltro till alla Bidrag från användare i Allmänna forum är på egen risk. Vi är till exempel inte ansvariga för, och vi förespråkar inte, åsikter, råd eller rekommendationer som anslås eller skickas av användare i något Allmänt forum, och vi friskriver oss specifikt från all ansvarsskyldighet i samband med detta. Vi bekräftar inte kvalifikationerna, bakgrunden eller förmågan hos användare eller den information de anslår i något Allmänt forum. Vi rekommenderar därför att du är försiktig och använder gott omdöme när du använder någon GPSlogik AB -webbplats eller något Allmänt forum.

Förhållningsregler: Du intygar att du inte kommer att skicka något Bidrag från användare på någon GPSlogik AB -webbplats som:

 1. innebär kränkning, ofredande, hot eller intrång i privatlivet för någon person
 2. är diskriminerande, hatiskt eller på annat sätt anstötligt
 3. är våldsamt, obscent, pornografiskt eller på annat sätt sexuellt orienterat, eller på annat sätt skadar eller kan förväntas skada för personer eller grupper
 4. är olagligt eller uppmuntrar eller förespråkar olagliga aktiviteter eller diskussioner om olagliga aktiviteter med avsikt att utföra dem, inbegripet Bidrag från användare som är, eller representerar försök att ägna sig åt, barnpornografi, stalkning, sexuella trakasserier, bedrägeri, langning av obscent eller stulet material, droghandel och/eller drogmissbruk, trakasseri, stöld eller förberedelse av kriminella aktiviteter
 5. innebär intrång i eller brott mot tredje parts rättigheter, inbegripet: (a) upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra immateriella eller kontraktsmässiga rättigheter, (b) rätten till privatliv (framför allt får du inte distribuera andra människors personliga information av något slag utan deras uttryckliga tillstånd) eller publicitet, eller (c) eventuella skyldigheter avseende konfidentialitet
 6. är kommersiellt, företagsrelaterat eller innebär reklam eller erbjudande om försäljning av produkter, tjänster eller annat (i vinstsyfte eller ej), eller som innebär en begäran (inbegripet begäran om bidrag eller gåvor)
 7. innehåller virus eller andra skadliga komponenter, eller som på annat sätt manipulerar, försämrar eller skadar GPSlogik AB-webbplatser eller andra anslutna nätverk, eller som på annat sätt stör personers eller gruppers användning eller nöje av GPSlogik AB-webbplatserna
 8. (a) inte hör till ämnet eller temat för relevant Allmänt forum, (b) bryter mot några specifika begränsningar för ett Allmänt forum, inbegripet åldersbegränsningar och procedurer, eller (c) är asocialt, söndrande eller destruktivt, vilket inbegriper mobbning, skräppost, “flooding”, provokationer och “griefing” såsom dessa termer vanligtvis används och förstås på Internet
 9. är falskt eller vilseledande. Vi kan inte försäkra att andra användare efterlever eller kommer att efterleva dessa Förhållningsregler eller några bestämmelser i dessa Användarvillkor, och på samma sätt som i relationen mellan dig och oss tar du på dig alla eventuella risker för skada som kan uppstå genom sådan bristande efterlevnad.

Vi förbehåller oss rätten, men friskriver oss från alla skyldigheter, att vägra att anslå, kommunicera eller ta bort något Bidrag från användare på någon GPSlogik AB-webbplats om det bryter mot dessa Användarvillkor (inbegripet Förhållningsreglerna).

Konton

Vissa tjänster på GPSlogik AB-webbplatserna tillåter eller kräver att du skapar ett konto för att delta eller för att försäkra dig om extra förmåner. Du accepterar att tillhandahålla, upprätthålla och uppdatera sann, riktig, aktuell och fullständig information om dig själv enligt vad som krävs i våra registreringsprocesser (“Registreringsdata“). Du accepterar att inte utge dig för att vara någon annan person eller enhet eller ställa falska anspråk på att ha anknytning till en person eller enhet, inbegripet att använda någon annans användarnamn, lösenord eller kontoinformation, eller någon annan persons namn, egenskaper, röst, bild eller foto. Du accepterar också att utan dröjsmål meddela oss på info@GPSlogik AB.com om eventuell obehörig användning av ditt användarnamn, lösenord eller din kontoinformation, och om andra säkerhetsbrott som du får kännedom om och som rör någon GPSlogik AB -webbplats.

Vi kan avbryta eller avsluta ditt konto och din möjlighet att använda GPSlogik AB -webbplatser eller delar av dem om du brister i efterlevnad av dessa Användarvillkor eller några särskilda villkor i samband med en viss tjänst.

GPSlogik ABs ansvar

GPSlogik AB gör inga utfästelser om huruvida Innehållet är korrekt, pålitligt, fullständigt eller lägligt eller om de resultat som kan uppnås genom användning av GPSlogik AB-webbplatserna och Innehållet. All användning av GPSlogik AB-webbplatserna och Innehållet sker på egen risk. Ändringar av GPSlogik AB-webbplatserna genomförs periodvis och kan genomföras när som helst. Visst Innehåll på GPSlogik AB-webbplatserna kan härstamma från tredje part, och GPSlogik AB kan inte hållas ansvarigt för sådant Innehåll från tredje part.

GPSLOGIK AB GARANTERAR INTE ATT GPSLOGIK AB-WEBBPLATSERNA FUNGERAR FELFRITT ELLER ATT DERAS SERVRAR ÄR FRIA FRÅN DATAVIRUS ELLER ANNAT SKADLIGT MATERIAL. OM DIN ANVÄNDNING AV GPSLOGIK AB-WEBBPLATSERNA ELLER INNEHÅLLET RESULTERAR I ATT SERVICE BEHÖVER UTFÖRAS ELLER UTRUSTNING BYTAS UT ELLER I FÖRLUST AV DATA ANSVARAR INTE GPSLOGIK AB FÖR DESSA KOSTNADER.

GPSLOGIK AB-WEBBPLATSERNA OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. GPSLOGIK AB FRÅNSÄGER SIG SÅ LÅNGT LAGEN TILLÅTER ALLA GARANTIER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL KVALITETSGARANTIN, KRÄNKNING AV EGENDOM ELLER TREDJE PARTS RÄTTIGHETER OCH GARANTIN OM LÄMPLIGHET FÖR VISSA SYFTEN.

Friskrivning från viss skada

Du använder GPSlogik AB-webbplatserna på egen risk. Om du är missnöjd med något av Innehållet eller något annat innehåll på GPSlogik AB-webbplatserna eller med dessa Villkor är din enda lösning att upphöra använda Webbplatsen. UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN SKA GPSLOGIK AB ELLER NÅGON TREDJE PART SOM NÄMNS PÅ GPSLOGIK AB-WEBBPLATSERNA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST SKADOR (INBEGRIPET MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OAVSIKTLIGA, TYPISKA ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, FÖRLORAD VINST ELLER SKADOR SOM UPPKOMMER AV FÖRLORADE DATA ELLER VERKSAMHETSAVBROTT) SOM ORSAKAS AV ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA GPSLOGIK AB-WEBBPLATSERNA OCH INNEHÅLLET, OAVSETT OM DETTA ÄR BASERAT PÅ GARANTI, AVTALSRÄTT, SKADESTÅNDSRÄTT ELLER ANNAN RÄTTSLIG TEORI, OCH OAVSETT OM GPSLOGIK AB HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER INTE. VISSA STATER TILLÅTER INTE UTESLUTANDET AV ELLER BEGRÄNSNINGEN FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, SÅ UTESLUTANDET ELLER BEGRÄNSNINGEN OVAN KANSKE INTE GÄLLER DIG, VILKET BETYDER ATT SÅDANA BEGRÄNSNINGAR ELLER UTESLUTANDEN GÄLLER SÅ LÅNGT DET ÄR TILLÅTET UNDER TILLÄMPBAR LAG.

Länkar till andra webbplatser

GPSlogik AB-webbplatserna kan innehålla länkar till webbplatser för tredje part som hanteras av andra. Sådana länkar tillhandahålls enbart som bekvämlighet för dig och innebär inte att GPSlogik AB förespråkar innehållet på sådana webbplatser från tredje part. GPSlogik AB ansvarar inte för innehållet på länkade tredjepartswebbplatser och gör inga utfästelser och ger inga garantier om innehållet eller riktigheten i material på sådana tredjeparts webbplatser eller deras sekretessregler. Om du beslutar att gå till länkade webbplats från tredje part gör du det på egen risk.

Försäkring

Du accepterar att försvara, skydda och hålla GPSlogik AB, dess tjänstemän, ledare, anställda och ombud fria från fordringar, åtgärder eller krav, inklusive utan begränsningar rimliga juridiska avgifter och redovisningsavgifter som uppstår till följd av att du bryter mot dessa Användarvillkor.

Exportkontroll

USA och vissa andra länder utövar kontroll över export av produkter och information. Du går med på att rätta dig efter sådana restriktioner och att inte exportera eller återexportera Innehållet till länder eller personer som lyder under exportkontrollagars förbud. Genom att hämta Innehållet lovar du att du inte befinner dig i ett land där sådan export är förbjuden och att du inte finns med på amerikanska handelsdepartementets restriktionslista ”Table of Denial Orders” eller på det amerikanska finansdepartementets lista ”Specially Designated Nationals”. Du ansvarar för att följa din lokala jurisdiktions lagar som rör import, export eller vidareexport av Innehållet.

Upphovsrättspolicy

GPSlogik AB respekterar andras immateriella rättigheter. Det är GPSlogik ABs policy att, efter eget behag och när så är lämpligt, avsluta konton för användare som eventuellt gör intrång, eller upprepade intrång, i tredje parts upphovsrätt.

När du vill skicka ett meddelande om intrång i upphovsrätt till GPSlogik AB skickar du ett meddelande i enlighet med DMCA (Digital Millennium Copyright Act) genom att förse den upphovsrättsagent som anges nedan med följande skriftliga information:

 1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera för ägaren till en exklusiv rättighet i vilken intrång påstås ha skett.
 2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verk i vilket intrång påstås ha skett, eller om flera upphovsrättsskyddade verk på en webbplats omfattas av ett meddelande, en representativ lista över dessa verk på den webbplatsen.
 3. Identifiering av det material som påstås göra intrång eller vara utsatt för intrång och som ska tas bort, eller till vilket åtkomsten ska avaktiveras, och information som rimligtvis är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna hitta materialet.
 4. Information som rimligtvis är tillräcklig för att tjänsteleverantören ska kunna kontakta den klagande parten, som adress, telefonnummer och, om det finns, en e-postadress där denne kan kontaktas.
 5. Ett utlåtande om att den klagande parten har rimliga skäl att tro att användning av materialet på det sätt som orsakat klagomålet inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller i lag.
 6. Ett utlåtande om att informationen i meddelandet är korrekt och, med vetskap om påföljderna för mened, att den klagande parten är behörig att agera för ägaren till en exklusiv rättighet i vilken intrång påstås ha skett.

Du är införstådd med att om du inte uppfyller alla krav i föregående stycke kanske ditt DMCA-meddelande inte är giltigt. I 17 U.S.C. § 512 finns mer information om DMCA och DMCA-meddelanden.

Vår agent som tar emot meddelanden om anspråk på upphovsrättsintrång kan nås på följande sätt:

Med e-post:
 Info@gpslogik.se

Med post:
GPSlogik AB , Box 133 , 541 23 Skövde, Sweden

Senast uppdaterad 2012-09-24