Fin slutprodukt, då behöver man verifiera förhållandena under lagring och transport

Logistik är kunskapen om att leda och kontrollera materialflöden. Det handlar om att uppnå högsta möjliga effektivitet genom bra service och låga kostnader, för att därigenom tillfredsställa olika parter i en flödeskedja.” För att kunna tillhandahålla en fin slutprodukt behöver man verifiera förhållandena under lagring och transport. Temperaturövervakning (och övervakning av luftfuktighet) är därför ofta ett måste när man hanterar känsligt gods. Ibland får sändningen inte utsättas för stötar eller kraftiga vibrationer. Det gäller t.ex. ömtåliga museeföremål. Då mäter man ofta vibrationer eller stötar under transport. Inom skeppsnäringen förekommer även en hel del vibrations och stötmätningar på båtar. <span style=”text-decoration: underline;”><strong>Med olika sensorer för temperatur &amp; fukt  anslutna till GPSLogiks GPS trackers så kan du mäta hela tiden du är på vägen och samtidigt få larm om nåt mätvärde skulle ligga utanför inställda gränser. På så sätt kan du verifiera att inget har hänt med din värdefulla lastunder transport. </strong></span> <img class=”alignnone size-full wp-image-242″ title=”temperature-sensor” src=”http://www.gpslogik.com/blogg/wp-content/uploads/temperature-sensor.jpg” alt=”temperature-sensor” width=”448″ height=”298″ /> GPSLogik använder GPS/GPRS för att kombinera mätvärden och positionsdata.  Vår GPRS loggers används dagligen i mängder av logistiksammanhang. De är mycket vanliga inom läkemedelsbranschen och livsmedelssektorn. Mäta och övervaka är viktigt inom följande områden: •<span> </span>under kyl- och frystransporter. •<span> </span>vid lagring av temperaturkänsligt gods. •<span> </span>vid lagring och transport av konst och ömtåliga museeföremål. •<span> </span>vid transport och lagring av känslig elektronik. •<span> </span>för att se kärntemperatur i livsmedel. •<span> </span>vid transport av boskap. (jordbrukssidan som kommer) •<span> </span>under känsliga tillverkningsprocesser. •<span> </span>i livsmedelsbutiker. •<span> </span>vid förvaring av vissa torrvaror får inte luftfuktigheten vara för hög. •<span> </span>under transport av ömtåliga föremål som inte får utsättas för kraftiga stötar och vibrationer. •<span> </span>i klimatskåp. •<span> </span>i lastbils-, tåg-, flyg-, bil- och båttransporter. •<span> </span>I tvistefrågor för att styrka hur förhållandena i transportkedjan hållit. Livsmedelsverket om kyl- &amp; frysförvaring Tillsynsmyndigheter gjorde under sommarmånaderna 1999 en kontroll över 300 transportfordon för livsmedel. Bara en tredjedel av kylvarorna och ca hälften av frysvarorna höll föreskriven temperatur under transport. Att många livsmedel håller för höga temperaturer när de når butiker och storhushåll, konstateras även i Livsmedelsverkets PIK-rapport 2001 (Projektinriktad Kontroll). 1997 gjordes även en liknande undersökning i Kronoberg som visade liknande resultat. Det finns idag ett stort intresse från transportnäringen att säkra rutinerna genom temperaturövervakning i transporterna. Enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1993:16) skall djupfrysta varor alltid hålla en temperatur på –18°C eller lägre. Kortvarig temperaturhöjning till högst –15°C godtas vid transport, lokal distribution samt vid avfrostning i detaljhandeln. Enligt föreskrifterna skall alla utrymmen för transport, lagring och förvaring av djupfrysta livsmedel vara försedda med mätutrustning som registrerar den lufttemperatur som livsmedlen utsätts för. Mätresultaten skall dokumenteras, dateras och arkiveras i minst ett år. Detta är en enkel uppgift med GPSlogik s loggers. Vi har lång erfarenhet av att tillhandahålla mätlösningar inom logistiksidan. Mätningar inom läkemedelsindustrin och på våra sjukhus har idag blivit en självklarhet. Läkemedelsverket skriver om läkemedelstillverkning: ”Produkterna skall konstrueras, tillverkas och förpackas på ett sådant sätt att deras egenskaper och prestanda vid avsedd användning inte påverkas ogynnsamt under de lagrings- och transportförhållanden (temperatur, luftfuktighet osv.) som tillverkaren föreskrivit.” För att säkerställa att detta fungerar måste man mäta förhållandena under lagring, oftast i form av temperaturövervakning. Många stora läkemedelstillverkare använder idag GPSlogik s loggers för sin övervakning.